Standpunten.

Lees hier over onze ambities om de Hoeksche Waard nog mooier, beter en dynamischer te maken.

Meedoen met de VVD?

De Hoeksche Stip, werken aan de toekomst

Je voelt je thuis in de Hoeksche Waard! Wonen, werken, leven, ontwikkelen en recreëren doe je in de Hoeksche Waard. De VVD gaat aan de slag om de Hoeksche Waard dynamischer, levendiger en beter bereikbaar te maken met behoud van de kernkwaliteiten. We bewaren het goede en creëren nieuwe tradities. Een moderne, gastvrije, innovatieve en ruimdenkende Hoeksche Waard, waar je zelf jouw keuzes kunt maken voor jouw toekomst. De Hoeksche Waard blijft goed, wordt beter

We hebben onze visie op de Hoeksche Waard beschreven in de Hoeksche Stip. Je kan de stip hier downloaden. Ons verkiezingsprogramma beschrijft voor de komende vier jaar de weg daarna toe. Het verkiezingsprogramma kan je hier downloaden. 

 De standpunten in ons verkiezingsprogramma kan je per onderwerp ook hieronder lezen.

Een plek voor iedereen

Het mooie open landschap is behouden gebleven door goed geplande woningbouw aansluitend aan de bestaande dorpen en op inbreilocaties, eventueel met beperkte hoogbouw in de grotere dorpen. Er zijn voldoende woningen. Je bepaalt zelf hoe en waar je woont, je leven lang. Als jong gezin of starter kan jij je je jezelf vestigen of blijven in de Hoeksche Waard, omdat je er veilig en goed kunt wonen. Er is voldoende aanbod aan onderwijs (basis, middelbaar, beroeps), winkels, horeca, vrijetijdsbesteding, evenementen en werk.

Daarom gaan we het volgende doen: 

 • We geven volop ruimte aan woningbouw, ondernemen, mobiliteit, recreatie en toerisme met oog voor de  unieke ruimtelijke kwaliteit van ons mooie eiland. 
 • Woningbouw vraagt extra bestuurlijke aandacht en inzet van de gemeente. Zo nodig organiseren we  hiervoor extra ambtelijke inzet met een Taskforce Woningbouw. 
 • We bouwen extra woningen: jongeren, starters, ouderen hebben ook recht op een passende en betaalbare  woning. 
 • We bouwen in alle dorpen passend bij de schaalgrootte en het karakter om zo bij te dragen aan de vitaliteit  in de dorpen. Het openbare leven krijg hiermee een impuls en voorzieningen (winkels, scholen, sport)  blijven in stand. Door geschikte ruimtes binnen de bebouwde kom (inbreilocaties), het aanpakken van lelijke  plekken en beperkte hoogbouw in de grotere dorpen beperken we het ruimtelijk beslag buiten de dorpen. We  willen geen verspilling en verrommeling. 
 • We ondersteunen innovatieve bouw, initiatieven en marktontwikkelingen, die leiden tot diverse  woonvormen zoals tiny houses, knarrenhofjes, kangoeroewoningen, etc.  
 • We kiezen voor zo duurzaam mogelijke bouw, zoals prefab-bouw die sneller, goedkoper en duurzamer is.  Waar mogelijk bieden we voorrang aan de keuze voor prefab. 
 • We zorgen voor een goede ontsluiting van nieuwbouwgebieden op het bestaande wegennet.
 • We vinden dat in elk dorp een publieke ruimte moet zijn voor ontmoeting en activiteiten.
 • We willen een goed onderhouden en veilige openbare ruimte en groenvoorziening, zodat iedereen zich probleemloos kan verplaatsen. We kijken goed naar wat beter kan en dat pakken we aan.
 • We zijn transparant en daarom geven we per dorp regelmatig inzicht in de voorgenomen plannen op het  gebied van straat- en groenonderhoud. 
 • We verbeteren de gemeentelijke FIXI-app zodat inwoners beter en sneller resultaat zien van hun ingediende  klachten.  
 • We verbeteren de (ondergrondse) gescheiden afvalinzameling, zodat iedereen zijn afval op een goede  manier kwijt kan. 
 • Voor zwerfafval en illegale stort is geen plaats. Daarom gaan we meer handhaven.
 • We houden de basiskosten voor afvalinzameling zo laag mogelijk. De vervuiler betaalt.

Volop werk en kansen

Er is volop werk in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard werkt op het gebied van economie nauw samen met partners in de regio. Door een actief vestigingsbeleid, het wegnemen van belemmeringen en de unieke ligging van Hoeksche Waard tussen twee grote havensteden, weten ondernemers de weg naar de Hoeksche Waard te vinden. Als ondernemer heb je volop ruimte om te innoveren en te experimenteren. Innovatieve, moderne bedrijven uit de sectoren duurzaamheid, hightech en kennis weten de Hoeksche Waard te vinden.

We willen nu en in de toekomst een economie die voortdurend in beweging is. Wonen, mobiliteit, recreatie,  veiligheid en respect voor het Hoeksche Waardse landschap horen hier gewoon bij. 

Daarom gaan we het volgende doen: 

 • We werken nauw samen met de lokale ondernemersverenigingen. 
 • We werken actief samen met omliggende gemeenten ook buiten de Zuid-Hollandse Delta om elkaar te  versterken. Niet concurreren, maar elkaar aanvullen wordt het credo.
 • We gaan voor een Hoeksche Waard met ruimte voor wonen, werken, ondernemen en recreëren. Daarom willen we eerst weten wat de gevolgen zijn als de Hoeksche Waard onderdeel wordt van het nationaal park  Hollandse Delta. We willen niet beperkt worden in de ontwikkeling van de Hoeksche Waard.
 • We realiseren een goed vestigingsklimaat door:
  – Vooral niet meer regels dan noodzakelijk toe te passen en overbodige te schrappen;
  – (Omgevings-)vergunningstrajecten zo snel en zo integraal mogelijk te doorlopen tegen minimale  legeskosten;
  – Wanneer noodzakelijk en verantwoord passen we bestemmingsplannen voortvarend aan. Dit geldt zeker  bij leegstand, vestiging van horeca, verblijfsrecreatie en andere bedrijfsbestemmingen voor agrariërs.  Ook mengvormen voor horeca en winkelen maken we mogelijk. Het devies is: kijk wat mogelijk is of  gemaakt kan worden;
  – Ondernemers zelf te laten bepalen op welk bedrijventerrein men zich wil vestigen; o Het stimuleren en ondersteunen van lokale Bedrijven Investeringszones (BIZ);
  – Een proactief bedrijvenloket met uitstekende begeleiding en service, met speciale aandacht voor  starters;
  – Een uitgekiend gebiedsmarketingprogramma om de Hoeksche Waard als vestigingsgebied op de kaart  te zetten. Lokale ondernemers betrekken we nadrukkelijk bij de promotie. 
 • We realiseren meer aanbod op de lokale arbeidsmarkt door meer Mbo-opleidingen in onze gemeente. Hiermee geven we onze jeugd ook meer perspectief.
 • We zoeken actief de samenwerking met scholen en bedrijven om voor Hoeksche Waardse leerlingen lokaal stageplaatsen te creëren en talent te behouden.
 • We geven kennisintensieve bedrijven de ruimte om zich hier te vestigen. Daarmee bieden we ook hoogopgeleiden een betere kans op werkgelegenheid op het eiland.
 • We grijpen de kansen in recreatie en toerisme.
 • We richten de winkelgebieden in samen met de ondernemers.
 • We laten de ondernemers zelf bepalen of zij op zondag wel of niet open zijn.
 • We bieden de agrariërs volop de mogelijkheid om alternatieve bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen.
 • Innovatieve landbouw krijgt van ons alle ruimte voor uitbreiding.
 • We creëren een actieve samenwerking met leidende innovatieve agrarische instellingen, zoals de Wageningen Universiteit, HAS Hogeschool om het Foodlab verder te ontwikkelen.
 • We zetten de campagne ‘Koop Lokaal’ voort om zo inwoners te stimuleren vooral lokaal te kopen.
 • We willen een duurzaam perspectief voor de landbouw creëren door samen met de Agrifood sector, LTO en anderen een gebiedsgerichte aanpak te maken, die recht doet aan de belangen van inwoners, agrariërs, ondernemers en natuurorganisaties.
 • We vinden het kierbesluit van de Haringvlietsluizen belangrijk maar zoet water voor onze landbouw ook, dat bepaalt voor ons de maximale grens van het zoute water.

Ontspannen en genieten direct in de buurt

De Hoeksche Waard is het gebied waar je vanuit de stedelijke drukte de ruimte, het groen en het water vindt om te wonen, werken of recreëren. Recreëren op, in en aan het water: het kan in de Hoeksche Waard. Zeven dagen per week kan je ervoor kiezen om overal te winkelen. De toeristische en recreatieve voorzieningen zijn op een hoog niveau door goede samenwerking tussen de gemeente en ondernemers. 

De Hoeksche Waard is een prachtig gebied, daarom wonen en recreëren wij er allemaal met veel plezier. Maar  het kan beter. Hoeksche Waarders kunnen er met een goed uitgekiend toerismebeleid zelf meer van profiteren en  tegelijkertijd de lokale economie en werkgelegenheid stimuleren.  

Daarom gaan we het volgende doen: 

 • Recreatie en toerisme richt zich wat ons betreft op zowel de inwoners als de bezoekers. Zowel in de  zuidrand, rondom de Binnenmaas als in de historische dorpen. 
 • We gaan nog meer samenwerken met andere overheden rondom het Haringvliet en het Hollands Diep om de  Zuid-Hollandse Delta en met name de Hoeksche Waard op de kaart te zetten en samen voorzieningen te  ontwikkelen. 
 • We creëren in samenwerking met de VVV, ondernemers en inwoners een platform waarop het aanbod in de  Hoeksche Waard kan worden afgestemd en gepromoot. Zo creëren we samenhang en samenwerking.
 • We zorgen ervoor dat je kan wandelen en fietsen in je eigen omgeving, doordat er wordt geïnvesteerd in de  ontbrekende fiets- en wandelpaden, ook buitendijks. We zorgen voor meer zitbanken en  picknickvoorzieningen in het buitengebied. 
 • We realiseren een betere toegankelijkheid, meer zwemmogelijkheden en aanlegplaatsen voor  pleziervaartuigen zodat je meer van het water om je kan heen genieten. 
 • We onderzoeken de haalbaarheid om de Binnenmaas via een sluis bereikbaar te maken voor kleinere  pleziervaart en indien mogelijk voeren we dit uit. 
 • We maken – ook in het buitengebied – meer horeca en verblijfsrecreatie mogelijk door een ruimhartiger  vergunningenbeleid en indien nodig een voortvarende herbestemming. De verblijfsrecreatie en  horecavoorzieningen zijn hierbij passend bij de beleving en de schaal van de Hoeksche Waard. 
 • We verruimen het maximaal aantal gasten in de B&B ’s van 10 naar 14 in maximaal 7 kamers.
 • We laten de winkeliers en de horeca-exploitanten in de Hoeksche Waard zelf bepalen zelf of zij op zondag  wel of niet open zijn.  
 • In je vrije tijd kan je voortaan ook op zondag gebruikmaken van alle zwembaden en gemeentelijke  sportaccommodaties. 
 • Voor nieuwe initiatieven voor jaarlijkse evenementen, zoals festivals, toernooien en fairs bieden we ruimte  met een soepel vergunningenbeleid en denken we actief mee in de mogelijkheden. Ook voor activiteiten  voor jongeren.

Je veilig voelen in de Hoeksche Waard

Veiligheid is een voorwaarde voor een goede leefomgeving. Het is belangrijk dat je in een veilige omgeving kunt wonen en ondernemen. Veiligheid staat bij de VVD centraal. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen, waaraan we allemaal moeten bijdragen. Als iemand zich niet aan de regels houdt, dan treden we streng en duidelijk op.

Dit gaan we doen: 

 • We willen meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), zodat de zichtbaarheid van politie en boa’s  goed over de dorpen wordt verdeeld en uitgebreid. 
 • We zetten extra capaciteit in op ondermijning door een gerichte aanpak op bedrijventerreinen en in  winkelgebieden. 
 • Illegaal wapenbezit pakken we aan door gerichte inleveracties bij de politie te organiseren.
 • Op basisscholen en voortgezet onderwijs wordt door politie en boa’s voorlichting gegeven over criminaliteit  en geweld onder jongeren.  
 • Digitale weerbaarheid pakken we aan met voorlichting, afgestemd op de doelgroepen.
 • Overlast door drugsgebruik hoort niet thuis in de Hoeksche Waard. Dat pakken we aan door meer  handhaving, een gebiedsontzegging en mogelijke schade wordt verhaald op de daders.
 • Wij willen dat het Jaarplan Integrale Veiligheid weer terugkomt. Het plan is de basis voor het  veiligheidsbeleid in de Hoeksche Waard en moet terug op de politieke agenda.

Snel en veilig naar je bestemming

Je kan de Hoeksche Waard goed bereiken, omdat de A4-Zuid is aangelegd en de verbindingen met de sneltram en treinstation Barendrecht bestaan vanuit het busstation Heinenoord en Oud-Beijerland. Aan zowel de noord[1]als zuidrand van ons eiland vind je bij A29 een goed bereikbaar transferium met parkeergelegenheid. Ook is de Hoeksche Waard opgenomen in het waterbusnetwerk. De N217 is opgewaardeerd en de doorstroom is verbeterd. Door goede en veilige wegen, (snel-)fietspaden en openbaar vervoer kom je ook binnen de Hoeksche Waard snel op je bestemming.

Voorzieningen liggen in de Hoeksche Waard gemiddeld op grotere afstand van je woning dan in de stad. De  huidige reistijd van het openbaar vervoer maakt dat je vaker voor de auto kiest. Wij willen dat iedereen zonder  veel vertraging zijn plaats van bestemming kan bereiken. 

Dit gaan we doen: 

Verkeer en infrastructuur 

 • We willen een zo vlot mogelijke doorstroming voor het verkeer van A naar B. Wij richten ons niet op één  specifieke maatregel maar een algehele veilige en gezonde aanpak van het verkeersprobleem.
 • We willen een betere afstemming voor al het geplande onderhoud zoals de Heinenoordtunnel,  Haringvlietburg, Kiltunnel en N-wegen. Het eiland moet bereikbaar blijven! 
 • We zorgen voor kwalitatief goede maar vooral veilige openbare ruimte bij het inrichten van wegen en  straten. 
 • We zorgen voor goede ontsluiting van nieuwbouwgebieden op het bestaande wegennet.
 • Wij willen zekerheid over de tijdige aanpassing van de N217: de aanleg van de parallelbaan op de N217  tussen ’s-Gravendeel en Maasdam en de aanpassingen aan het traject richting Oud-Beijerland moeten vóór  de renovatie van de Heinenoordtunnel klaar zijn. 
 • We willen dat op de N217 het vrachtverkeer ook over de busbaan mag; dit zorgt voor een betere  doorstroming in de spits voor het overige verkeer. 
 • De VVD lobbyt voor de aanleg van de A4-Zuid bij de Provincie en het Rijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en omliggende eilanden en gemeenten. 
 • We werken samen met de omliggende eilanden en gemeenten en overleggen met Provincie, Rijk en  Metropoolregio Rotterdam-Den Haag over de aanleg van de A4-Zuid en aanpassing van de Haringvlietbrug.  We willen een betere ontsluiting van ons eiland en minder verkeer op de A29. 
 • Wij willen ook op wegen zoals de N488 een scheiding tussen landbouw- en overig verkeer zodat de  veiligheid toeneemt. 

Openbaar vervoer  

 • Het bestaande contract met Connexxion willen wij zoveel mogelijk in stand houden.
 • We kiezen voor een efficiënte inzet van openbaar vervoer voor kwalitatief goed en snel vervoer. Inzet van  kleinere bussen en lokale initiatieven hebben onze voorkeur (zoals bijvoorbeeld De Wielewaal).
 • We willen de bereikbaarheid van busvervoer op de bedrijventerreinen tijdens de spits verbeteren. Wij ondersteunen innovatie en alternatieven voor gecombineerd (groeps-) vervoer.
 • Het gebruik van R-net willen we uitbreiden over het grootste deel van de Hoeksche Waard. Hierdoor  ontstaan snellere verbindingen. 
 • We realiseren in ieder dorp oplaadpunten voor de OV-kaart.  

Parkeerbeleid 

 • Wij willen de overlast door het parkeren oplossen door:
  De invoering van blauwe zones waar nodig. Parkeren blijft gratis.
  – Bij herinrichting van wijken en groot onderhoud aan wegen richten we de parkeervlakken en – zones efficiënter in, waardoor de parkeerdruk afneemt.
  – Met de aanleg van speciale en goed beveiligde parkeervoorzieningen nabij de A29 wil de VVD de  overlast van parkerende en overnachtende vrachtwagenchauffeurs in de dorpen tegengaan. We  controleren en handhaven extra op de parkeerterreinen in dorpen en op industrieterreinen.

Verkeersveiligheid

 • We pakken samen met inwoners de overlast van het zware verkeer op de dijken en binnen sommige dorpen aan met een speciaal actieplan.  
 • We vinden dat het waterschap Hollandse Delta de onderhoudskwaliteit van zijn wegen buiten de bebouwde  kom moet verbeteren. Bij een eventuele overdracht van deze wegen naar de gemeente zorgen wij voor een  goede kwalitatieve en financiële afwikkeling. De gemeente draait niet op voor de extra kosten.
 • De Hoeksche Waard is een eiland van fietsers. De VVD verhoogt de veiligheid -vooral op woon werkverkeer en schoolroutes – door veiligere fietsverbindingen en de aanleg van extra fietspaden.

Concreet en haalbaar aan de slag

Je woont in een gemeente die realistisch omgaat met klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken waar draagvlak voor is. Je wordt hier uiteraard bij betrokken. De Hoeksche Waard voldoet aan de klimaatdoelstellingen op een inpasbare en betaalbare manier. Niet meer en niet minder. Aardwarmte, zonne-energie en andere alternatieven voorzien zoveel mogelijk in de energiebehoefte. Zonnepanelen staan zoveel mogelijk op daken en “snippergrond” en niet op goede landbouwgrond.

Zo pakken we het aan:  

 • De Hoeksche Waard wil in 2040 energieneutraal te zijn, terwijl de landelijke doelstelling 2050 is. We willen  niet op de muziek vooruitlopen en in de pas blijven met de landelijke doelen, om zo te kunnen aansluiten op  de juiste wetgeving, fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidies door het Rijk.  
 • We informeren de inwoners en ondernemers ruim op tijd over de consequenties van de overgang naar  aardgasloos. Zo heeft iedereen de tijd om keuzes te maken en zich voor te bereiden.  
 • Wij willen geen extra windturbines in de Hoeksche Waard.  
 • We kiezen voor zonnepanelen op daken, niet-landbouwgrond of water in plaats van op waardevolle  landbouwgrond. 
 • We gaan in gesprek met marktpartijen om lokale opslagcapaciteit voor elektriciteit te ontwikkelen, om zo de  beperkingen van het elektriciteitsnetwerk op te lossen.  
 • We stimuleren lokale inkoop, zowel door de gemeente als door ondernemers en inwoners en brengen zo het  aantal transportbewegingen – en dus de uitstoot – omlaag.  
 • We stimuleren energiebesparing bij ondernemers en inwoners met voorlichting.  
 • We stimuleren recycling en upcycling door inwoners en ondernemers door in het afvalinzamelingsbeleid  zoveel mogelijk hergebruik van gesloopte of weggegooide materialen te stimuleren. 
 • Openbare ruimte vergroenen we verder door meer aanplant van bomen en struiken. We herplanten iedere  gekapte boom. Dat kan in woonwijken, bestaande bossen of nieuwe tiny forrests.  
 • We kiezen voor meer open bestratingsmaterialen, waardoor we water beter een plaats kunnen geven.  We willen geen tegeltax, maar kiezen er voor waterberging te stimuleren  
 • We stimuleren gescheiden riolering voor afvalwater en hemelwater door dit in nieuwbouw verplicht te  stellen en bij vervanging waar mogelijk in te voeren.  
 • We zetten bestaande duurzaamheidsprogramma’s voort, maar we monitoren wel de resultaten. Werk het  niet, dan stoppen we ermee en ontwikkelen we een alternatief plan. 
 • We gaan door met de bloeiende akkerranden en het stimuleren van meer insectvriendelijke beplanting in de  bewoonde omgeving om de terugkeer van insecten te bereiken.  
 • Ons maai- en snoeibeleid sluit aan op de seizoenen. 
 • Bij grootschalige plannen of projecten gaan we met inwoners in gesprek vanaf het moment dat de  projectontwikkelaar zich meldt en niet pas als een groot deel van het plan al met de ontwikkelaar is  uitgewerkt.  
 • We maken het regionale energieloket toegankelijker, zodat inwoners terecht kunnen voor vragen en hulp op  gebied van subsidieaanvragen en informatie over betrouwbare – liefst lokale – leveranciers die hen kunnen  helpen bij de omschakeling. We maken voordelige afspraken voor alle inwoners, met lokale ondernemers.  Ook HW Duurzaam kan hier een rol vervullen met het geven van deskundig energieadvies. 
 • Via de Jongerenraad betrekken we de jeugd bij de duurzaamheidsplannen, omdat zij hier het langst mee te  maken krijgen.

Maatwerk wanneer nodig

Je kan erop rekenen dat zorginstellingen vraaggericht en niet aanbodgericht werken. Als mantelzorger of vrijwilliger word je ondersteund. Als je ouder wordt kies je zelf of je thuis blijft wonen of gebruik maakt van de voorzieningen die de gemeente je biedt. De zorg die de gemeente biedt is gebaseerd op jouw behoefte en keuzes en altijd ondersteunend aan jouw eigen mogelijkheden.

Zorg  

De VVD staat voor zorg die aansluit bij jouw vraag: niet meer en niet minder.  

Daarom doen we het volgende: 

 • Samen met de zorgaanbieders werken we uit hoe hun administratieve druk verminderd kan worden, zodat er  meer tijd is voor de zorgtaken op de werkvloer. 
 • We voorkomen versnippering van de zorg door alleen activiteiten te subsidiëren waarbij met aanbieders van  dezelfde zorgvorm worden samenwerken. Zo worden de effecten inzichtelijker. 
 • We passen de subsidieafspraken zo aan dat zorgaanbieders meer ruimte krijgen voor de actualiteit en  innovatie. 
 • Het organiseren van activiteiten om mensen samen te laten zijn, laten we over aan de samenleving.
 • We geven mantelzorgers ondersteuning zodat ze een adempauze krijgen. We geven ruimte aan nieuwe  concepten en initiatieven die daaraan bijdragen. 
 • We steunen voorstellen die leiden tot het normaliseren van problemen van jeugdigen. Een diagnose helpt  een kind niet vooruit; acceptatie en leren omgaan met afwijkende kenmerken of gedrag dragen bij aan de  ontwikkeling van kinderen. Dit voorkomt onnodig etiketteren en stigmatiseren (normaliseren). 
 • We steunen voorstellen die de eerstelijns jeugd- en gezinszorg (huisarts, jeugdarts, jeugdverpleegkundige)  en het jongerenwerk activeren. Zij genieten vertrouwen en nabijheid, weten wat er speelt, werken nauw  samen met het onderwijs en de jeugdteams en zijn vakbekwaam om te bepalen hoe te handelen. 

Preventie 

Iedereen moet de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. De VVD kiest daarom voor meer aandacht voor  leefstijl en eigen keuzemogelijkheden. 

Zo pakken we het aan: 

 • Wij stimuleren een gezonde levensstijl door voorlichting en bewustwordingscampagnes.
 • We investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een betaalde baan is een basis voor gezond  gedrag. Loon uit arbeid heeft een grotere meerwaarde op het welzijn dan een uitkering.
 • Voor ouderen die dat willen bieden we de ondersteuning die nodig is om hun eigen wonen, welzijn en zorg  te organiseren.

Actief in eigen omgeving

In de Hoeksche Waard kan je volop bewegen en sporten in goede accommodaties. Er zijn kleinschalige cultuurvoorzieningen en voor grootschalige cultuur en theaters kun je op een steenworp afstand terecht in de grotere buurgemeenten. Je kan bovendien nog steeds blijven genieten van de lokale evenementen en traditionele activiteiten, die onlosmakelijk met de Hoeksche Waard en haar dorpen zijn verbonden.

We maken het voor iedereen mogelijk om lekker te sporten en te genieten van het culturele leven in de Hoeksche  Waard. 

Zo pakken we het aan:  

Sport 

 • We ondersteunen initiatieven die het sporten en bewegen van jong en oud stimuleren.
 • We houden sport voor alle kinderen toegankelijk door gymlessen op school in deugdelijke sportzalen  mogelijk te maken. 
 • We investeren in bewegen en breedtesport, zodat iedereen mee kan doen in de vereniging van zijn/haar  keuze. We steunen initiatieven van verenigingen om te investeren in sportfaciliteiten en voorzieningen voor  inwoners met een beperking. 
 • We gaan aan de slag om sportverenigingen gastlessen op scholen en buitenschoolse opvang te laten geven.
 • We zorgen ervoor dat ieder kind kan sporten; waar nodig bieden we financiële ondersteuning.
 • Wij stimuleren de samenwerking tussen zorg- en welzijnspartijen, sportverenigingen en de sportraad om  jong en oud in beweging te brengen en te houden. 
 • We actualiseren de gemeentelijke sportnota en leveren daardoor maatwerk aan verenigingen, met ruimte  voor een eigen rol en verantwoordelijkheid voor hun financiële situatie. 
 • We steunen alternatieve en innovatieve plannen die de maatschappelijke functie van sportverenigingen  verbreden en meer toekomstgericht maken. 
 • Ook initiatieven van verenigingen die bijvoorbeeld vanwege financiën of mogelijkheden voor jongeren willen fuseren, kunnen rekenen op onze ondersteuning. 

Cultuur 

 • We behouden en versterken het bloeiende Hoeksche Waardse cultuurleven waar verenigingen en  organisaties vaak al jarenlang bestaan. Zo houden we de dynamiek in de dorpen. 
 • Wij stimuleren verenigingen en instellingen die inspelen op de maatschappelijke veranderingen en op een  ander manier fondsen te werven om niet afhankelijk te blijven van subsidies. 
 • Tegelijkertijd stimuleren we verenigingen om onderling meer samen te werken of samen te gaan om zo hun  toekomstbestendigheid te vergroten. 
 • Er is voldoende aanbod aan theaters in de nabije omgeving. Daarom zijn wij geen voorstander van een  gemeentelijk theater in de Hoeksche Waard. Een particulier initiatief kan wel op onze steun rekenen.
 • Lokale evenementen en traditionele activiteiten die onlosmakelijk met de Hoeksche Waard zijn verbonden,  maar ook nieuwe initiatieven die aansluiten op wensen vanuit de inwoners we ondersteunen we met een  ruimhartig vergunningenbeleid (zeven dagen per week), door mee te denken in oplossingen bij obstakels en  door open te staan voor nieuwe ideeën van commerciële partijen.  
 • In overleg met de Jongerenraad gaan we aan de slag om een eigentijds cultuuraanbod voor de jeugd te  bieden.  
 • We stimuleren de veranderende rol van de bibliotheek, die moet inspelen op de behoeften van de bezoekers.  Daarbij is samenwerking met scholen en verenigingen belangrijk. Bibliotheken in kleine dorpen passen hun  openingstijden en aanbod aan om zo rendabel mogelijk te blijven. Online dienstverlening biedt hiervoor een  oplossing.
 • We vinden dat muziekonderwijs in het lesprogramma moet blijven op de scholen. Onderzoek wijst uit dat  het de cognitieve vaardigheden vergroot en de leerprestaties op andere vlakken verbeteren.

Leren en werken op het eiland

De VVD is blij met de huidige onderwijsvoorzieningen in de Hoeksche Waard. Met goede schoolgebouwen, goede leerkrachten en de daarbij behorende organisaties staat de Hoeksche Waard er goed voor.

Dit willen we nog doen:

 • Naast het basisonderwijs willen we de goede onderwijsvoorzieningen in het voortgezet en MBO beroepsonderwijs behouden.
 • De ingezette samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs willen we verder ontwikkelen. Zo geven we een positieve impuls aan kennisontwikkeling en behoud van werkgelegenheid op het eiland.
 • We zorgen voor goede gebouwen en faciliteiten om een optimale leerprestatie mogelijk te maken.
 • De aanpak van laaggeletterdheid krijgt meer aandacht. Er komt een voorlichtingscampagne om schaamte weg te nemen en het makkelijker te maken om hulp te vragen.
 • We willen samenwerking tussen verschillende organisaties die mensen met een taalachterstand helpen. Zo zorgen we ervoor dat mensen overal in de Hoeksche Waard hulp kunnen krijgen.
 • Met een integrale aanpak samen met het onderwijs willen we taalproblemen vroeg signaleren en gelijk hulp bieden.

Jouw mening telt

In de Hoeksche Waard bewijzen inwoners iedere dag dat zij voor de meeste dingen de gemeente niet nodig hebben. Zij zorgen voor zichzelf en geven om een ander. Niet omdat het moet, maar omdat ze het zelf willen.
De kloof tussen de inwoners en de gemeente is groot. Afstanden en toenemende digitalisering dragen daaraan bij. Dus moeten we een betere participatie en communicatie met de inwoners organiseren.

Zo pakken we dat aan:

 • De gemeente goed benaderbaar maken door een betere bereikbaarheid en kortere reactietijden in te voeren. Het moet duidelijk zijn waar je moet zijn met je vraag of je klacht. 
 • Jouw stem telt. Inwoners worden vanaf planvorming betrokken om samen gestalte te geven aan de plannen  door inspraak- en afstemmingsavonden. 
 • We faciliteren graag de wijk- en dorpsraden en belangengroeperingen; zij zijn belangrijk voor de dynamiek  in een dorp. Het initiatief ligt echter wel bij de inwoners zelf. 
 • We overleggen regelmatig met de jongerenraad om hen te betrekken bij de ontwikkeling van op jongeren  gericht beleid. Die weet tenslotte het beste wat er leeft onder de jongeren.  
 • We experimenteren met een burgerforum, waarin over een breed scala aan onderwerpen wordt gesproken.

Prima dienstverlening en lage lasten

Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw keuzes en jouw leven in de Hoeksche Waard. De gemeente maakt dit mogelijk en helpt je als het nodig is. De gemeente is van en voor jou. De dienstverlening is modern en efficiënt, want je woont ook in een gemeente die de lasten voor jou zo laag mogelijk houdt.

De gemeente als dienstverlener: 

 • We zijn gewend geraakt aan andere vormen van dienstverlening: op afstand, digitaal of op andere manieren. Daarom willen wij de gemeentelijke huisvesting niet veranderen en we verkopen of herontwikkelen  overtollige of leegstaande gemeentelijke gebouwen.  
 • We optimaliseren de huidige servicepunten en laten die aansluiten op de behoefte van de inwoners.
 • Je kan ervan op aan dat de dienstverlening toegankelijk is, digitaal of fysiek. De gemeente helpt iedereen die  dit zelf niet kan. 
 • Digitalisering neemt steeds meer toe en valt niet meer weg te denken uit onze samenleving, maar je kunt  erop vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met jouw gegevens. 
 • Openbare informatie is eenvoudig op te vragen. 
 • Zorgvuldigheid en veiligheid staan voorop in de digitalisering van de dienstverlening.
 • De gemeente gaat mee in de digitalisering, maar hoeft niet per se een voorloper te zijn. Doordacht en veilig  handelen is hierin essentieel. 
 • We zorgen ervoor dat voor mensen die geen gebruik wensen of kunnen maken van de digitaal beschikbare  middelen er altijd opties te zijn om de dezelfde dienstverlening te ontvangen. 
 • De openbare voorzieningen zijn goed toegankelijk voor bezoekers met een beperking.
 • We zetten digitale weerbaarheid voorop voor iedereen die hiermee te maken kan krijgen.  

Financiën en belastingen

Elke euro die de gemeente als belasting heft, kan een inwoner niet meer zelf uitgeven. Daarom is VVD voor  minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemers. Minder geld voor de gemeente betekent ook  minder geld voor de publieke zaak. Leuke dingen doen voor de inwoners is prachtig, maar ook duur. De VVD  doet liever alleen die dingen die zonder inzet van de gemeente niet lukken. We moeten kiezen waar de gemeente  wel voor zorgt en waarvoor niet. 

Wij kiezen voor: 

Een sluitende gemeentebegroting. 

 • We betalen onnodig hoge reserveringen (onderhoud rioleringen) terug aan de inwoners.
 • We willen een kleine ambtelijke organisatie die de kwaliteit levert die voldoet aan de behoefte van inwoners  en ondernemers. 
 • Financiële tekorten lossen we op binnen de begroting. Slechts als laatste uitweg is een beperkte  belastingverhoging bespreekbaar. Het uitgangspunt is dat de OZB maximaal stijgt met de inflatie-index.
 • De tarieven voor producten en diensten van de gemeente, bijvoorbeeld vergunningen, moeten transparant en  kostendekkend zijn. Met een efficiënte en kleine gemeentelijke organisatie kan dat tegen zo laag mogelijke  kosten.  
 • Bij structurele overschotten kiezen wij voor verdere lastenverlagingen. 
 • Wij willen de hondenbelasting afschaffen.
 • We maken meer gebruik van Europese subsidiemogelijkheden voor innovatieve ontwikkeling voor  ondernemers, landbouw en bouw- en infrastructuur door het aantrekken van specifieke deskundigheid op dit  gebied.

Prima dienstverlening en lage lasten

Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw keuzes en jouw leven in de Hoeksche Waard. De gemeente maakt dit mogelijk en helpt je als het nodig is. De gemeente is van en voor jou. De dienstverlening is modern en efficiënt, want je woont ook in een gemeente die de lasten voor jou zo laag mogelijk houdt.

De gemeente als dienstverlener: 

 • We zijn gewend geraakt aan andere vormen van dienstverlening: op afstand, digitaal of op andere manieren. Daarom willen wij de gemeentelijke huisvesting niet veranderen en we verkopen of herontwikkelen  overtollige of leegstaande gemeentelijke gebouwen.  
 • We optimaliseren de huidige servicepunten en laten die aansluiten op de behoefte van de inwoners.
 • Je kan ervan op aan dat de dienstverlening toegankelijk is, digitaal of fysiek. De gemeente helpt iedereen die  dit zelf niet kan. 
 • Digitalisering neemt steeds meer toe en valt niet meer weg te denken uit onze samenleving, maar je kunt  erop vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met jouw gegevens. 
 • Openbare informatie is eenvoudig op te vragen. 
 • Zorgvuldigheid en veiligheid staan voorop in de digitalisering van de dienstverlening.
 • De gemeente gaat mee in de digitalisering, maar hoeft niet per se een voorloper te zijn. Doordacht en veilig  handelen is hierin essentieel. 
 • We zorgen ervoor dat voor mensen die geen gebruik wensen of kunnen maken van de digitaal beschikbare  middelen er altijd opties te zijn om de dezelfde dienstverlening te ontvangen. 
 • De openbare voorzieningen zijn goed toegankelijk voor bezoekers met een beperking.
 • We zetten digitale weerbaarheid voorop voor iedereen die hiermee te maken kan krijgen.  

Financiën en belastingen

Elke euro die de gemeente als belasting heft, kan een inwoner niet meer zelf uitgeven. Daarom is VVD voor  minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemers. Minder geld voor de gemeente betekent ook  minder geld voor de publieke zaak. Leuke dingen doen voor de inwoners is prachtig, maar ook duur. De VVD  doet liever alleen die dingen die zonder inzet van de gemeente niet lukken. We moeten kiezen waar de gemeente  wel voor zorgt en waarvoor niet. 

Wij kiezen voor: 

Een sluitende gemeentebegroting. 

 • We betalen onnodig hoge reserveringen (onderhoud rioleringen) terug aan de inwoners.
 • We willen een kleine ambtelijke organisatie die de kwaliteit levert die voldoet aan de behoefte van inwoners  en ondernemers. 
 • Financiële tekorten lossen we op binnen de begroting. Slechts als laatste uitweg is een beperkte  belastingverhoging bespreekbaar. Het uitgangspunt is dat de OZB maximaal stijgt met de inflatie-index.
 • De tarieven voor producten en diensten van de gemeente, bijvoorbeeld vergunningen, moeten transparant en  kostendekkend zijn. Met een efficiënte en kleine gemeentelijke organisatie kan dat tegen zo laag mogelijke  kosten.  
 • Bij structurele overschotten kiezen wij voor verdere lastenverlagingen. 
 • Wij willen de hondenbelasting afschaffen.
 • We maken meer gebruik van Europese subsidiemogelijkheden voor innovatieve ontwikkeling voor  ondernemers, landbouw en bouw- en infrastructuur door het aantrekken van specifieke deskundigheid op dit  gebied.

Meedoen geeft kansen

De VVD maakt werk van de nieuwe wet Integratie. We verwachten van nieuwkomers dat zij meedoen en de kansen grijpen die de Hoeksche Waard hen biedt. Dus willen we dat zij hun best doen en meedoen, de taal leren en aan het werk gaan. We verwachten ook dat ze onze waarden en vrijheden respecteren. Wij investeren in goede ondersteuning, zodat nieuwkomers een goede start krijgen. En wie onze taal niet beheerst en niet bereid is daaraan te werken, aanvaardt dan ook de consequenties door gekort te worden op de uitkering.

Dit gaan we doen: 

 • We evalueren de noodopvang die in 2021 in gang is gezet in het AZC ’s-Gravendeel voordat besloten wordt  mee te werken aan permanente heropening van het AZC. Daar hoort ook participatie door inwoners bij.
 • Wij hebben een grote voorkeur voor gezinnen, omdat de faciliteiten in de Hoeksche Waard hier beter op  aansluiten.  
 • Vrijwilligers en organisaties moeten volop met de nieuwkomers aan de slag kunnen om de taal te leren,  onderwijs te krijgen en vaardigheden te leren om een nieuwe toekomst op te bouwen.
 • In de Hoeksche Waard vangen wij geen uitgeprocedeerde asielzoekers op. Van deze mensen staat vast dat  ze geen vluchteling zijn. Ze kunnen veilig terugkeren naar hun eigen land.  
 • We voldoen aan de eis van het Rijk om de toegewezen statushouders te huisvesten en we verlenen niet meer  voorrang dan wettelijk vereist.  
 • We overleggen nauw met HW Wonen over een evenredige verdeling van toegewezen statushouders en zo  de integratie zoveel mogelijk te bevorderen.

Inclusiviteit: 

We zijn allemaal uniek en dus verschillend. Mensen zijn wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op  vrijheid en kansen, wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of  maatschappelijke positie ook is. Er is geen ruimte voor pesten en discrimineren in de dorpen, verenigingen of  scholen.  

Daarom doen we het volgende: 

 • De gemeente laat in haar communicatie en dienstverlening zien dat iedereen hier gelijkwaardig is en  behandelt iedereen op dezelfde manier.
 • We geven meer invulling aan de Regenbooggemeente door actief samen te werken met de LHBTI gemeenschap.

Aandacht voor ieder dorp

In ieder dorp zijn er aandachtspunten. De komende periode geven we hier extra aandacht aan.

Oud-Beijerland 

 • Files op de rondweg N217
 • Parkeeroverlast in het centrum

Numansdorp 

 • Verkeersplan inclusief westelijke rondweg
 • Ontwikkeling Molenpolder
 • Fort Buitensluis

’s-Gravendeel 

 • Bedrijvigheid bij de gemeentehaven
 • AZC

Puttershoek 

 • Herontwikkeling terrein voormalige Suikerunie

Heinenoord 

 • Zonnepark 
 • Recreatie noordrand
 • PKF-terrein

Nieuw-Beijerland 

 • Overlast windturbines

Maasdam 

 • Woningbouw

Westmaas 

 • Dorpshuis

Mijnsheerenland 

 • Verkeersontwikkeling centrum

Strijen 

 • Verkeersplan Centrum
 • Oude gemeentehuis

Strijensas 

 • Verbetering woonkwaliteit
 • Herbestemming leegstaande school

Mookhoek/Schenkelijk 

 • Nieuwbouw school en buurthuis

Klaaswaal 

 • Rondweg
 • Molendijk verkeersluw

Zuid-Beijerland 

 • Hitserse Kade

Piershil 

 • Oude gemeentehuis
 • Overlast windturbines

Goudswaard 

 • Dorpshuis

Onze omgeving verandert snel. De toekomst van voorzieningen, bereikbaarheid, economie en innovatie  wordt tot op heden sterk bepaald door de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Nissewaard, Drechtsteden  en Goeree-Overflakkee. We pakken nadrukkelijk de handschoen op om de Hoeksche steviger op de kaart te  zetten. 

We behartigen onze belangen in de samenwerking met andere gemeenten rondom de Regiodeal, zodat onze  inwoners en ondernemers hier optimaal van kunnen profiteren.

De gemeente zoekt aansluiting bij de juiste instanties en pakt de kansen richting de provinciale, landelijke en Europese overheden om de Hoeksche Waard meer te profileren.

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.