“”Het roer moet om!” Onze bijdrage aan de Perspectiefnota 2024-2027

Meedoen met de VVD?

Vorig jaar werd het collegeprogramma 2022-2026 met veel voornemens en ambities gepresenteerd. Inmiddels is duidelijk dat vanwege de slechte financiële verwachtingen het roer om moet. Om die reden krijgen we nu een bijzondere voorbereiding voor de begroting 2024 en daarna.

Wij doen dan ook geen concrete uitspraken over de voorliggende perspectiefnota. Het voorgestelde Afwegingskader kunnen wij wel ondersteunen.

Ik beperk me dan ook tot enkele van onze ambities en wensen voor de komende jaren met suggesties ten behoeve van de in september te houden heroverwegingsdiscussie.

Woningbouw

Net als landelijk moeten we ons blijven inzetten voor extra (en betaalbare) woningbouw. Samen met provincie en Rijk hebben we onze handtekening gezet onder de regionale realisatieagenda Wonen en rekenen erop dat we de verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van de geplande projecten Stougjesdijk en Molenpolder, waarbij kleinere plannen in andere dorpen niet achterblijven. Wij verwachten dat het college rekening houdt met de raadsuitspraak “eerst bewegen en dan bouwen”.

Mobiliteit en Bereikbaarheid

De HW kent te veel (vaak onveilige) knelpunten in de dorpen, op de dijken of door het open gebied lopende verbindingswegen. Concrete snelle maatregelen zijn dringend noodzakelijk. Wanneer kunnen we de uitwerking van Masterplan Mobiliteit. tegemoetzien? Gaat het college hierin ook de mogelijke extra verkeersdrukte vanwege het tolvrij worden van de Kiltunnel bij betrekken?

Aan de renovaties van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug lijken we gewend te raken. De drukte echter niet. VVD vindt het tijd dat de in het Hoofdlijnenakkoord opgenomen ambitie voor een extra oeververbinding (A4-Zuid) concreet wordt opgepakt. Sluit onze gemeente zich aan bij Gemeente Nissenwaard waar de lobby inmiddels ook is gestart?

De HW is vanwege de oppervlakte een auto-eiland. Openbaar vervoer is belangrijk, maar vereist ook een realistische benadering. We hopen dat alle fracties hun invloed uitoefenen bij de totstandkoming van de 10-jarige OV-concessie om verdere teruggang te voorkomen.

Economie

De VVD kijkt uit naar de uitkomsten van het onderzoek naar Rust en Activiteiten op Zondag en het debat daarover in de raad. Ligt het project nog op schema en wanneer worden de resultaten behandeld in de raad?

De HW kent veel mooi, moderne en innovatieve bedrijven waarop wij trots mogen zijn. De VVD vraagt om extra aandacht voor groeimogelijkheden bij bedrijven in duurzame technologie en praktisch en theoretisch geschoold personeel.

Het college heeft samenwerking gezocht met de OHW (Ondernemersvereniging Hoeksche Waard). Wat zijn de plannen op dit gebied? Hoe verhoudt zich dit tot de inzet tot dusver en wat mogen we verwachten?

Veel bedrijven kampen met ruimteproblemen. Wanneer begint de inventarisatie van de behoefte en beschikbaarheid aan bedrijventerreinen zoals afgesproken in het akkoord? Wat kunnen we verwachten?

Ten slotte zijn we benieuwd naar de uitvoering van de detailhandelsvisie. Wanneer komt er een oplossing voor de problemen met Centrummanagement Oud-Beijerland en de Detailhandelsraad? Wat heeft het college tot nu toe bereikt en wat mogen we verwachten?

Sociaal Domein

Op het gebied van het sociaal domein (Jeugdzorg) doet de Hoeksche Waard het goed. Preventiemaatregelen aan de voorkant hebben positieve effecten gehad.  Toch benadrukken wij de behoefte aan een betere risicobeheersing en gedegen rapportage waarbij de resultaten inzichtelijk (wat krijgen we voor ons geld?) worden gemaakt. Graag vernemen wij de reactie van het college. 

Financiële uitdagingen

Beleid en ambities kosten geld. Hoe gaan we hier gezien de bestaande financiële situatie en vooruitzichten mee om? In september moeten we als raad politieke keuzes maken bij het heroverwegen van bestaand beleid. We verwijzen naar de aanpak zoals vastgelegd in het coalitieakkoord en het collegeprogramma.

Het onderzoek van de provincie Zuid-Holland kan ons helpen bij beslissingen over harmonisatie, subsidiëring en het beheer van de openbare ruimte.

We stellen voor om de heroverweging gefaseerd uit te voeren, te beginnen met het beoordelen en onderzoeken van de posten met de grootste impact op de begroting (methode 80/20). Op een later tijdstip kunnen we de andere posten overwegen.

De VVD wil afwegen of bepaalde uitgaven tot de kerntaken van onze gemeente behoren en wat we aan anderen kunnen overlaten.

Een heroverweging van de gemeentelijke vastgoedportefeuille (inclusief de 2 overtollige gemeentehuizen) mag er na 4 jaar eindelijk van komen en kan zowel kwalitatief als functioneel richting geven. Het project “Levendige Dorpen” sluit hier goed op aan. Het creëert een goede mogelijkheid om onze voorzieningen op het gebied van sport en recreatie beter af te stemmen en te benutten. “Lokaal wat kan en centraal wat moet” vormt daarbij een interessante optie.

Daarnaast willen we de effecten van de invoering van de Omgevingswet beter begrijpen. Kunnen we nu echt een slag maken met de vereenvoudiging van procedures?

  • Na 4 jaar achten wij het nodig om ook de interne organisatie nader te beschouwen. Het hiervoor gestarte onderzoek kan hier richtinggevend zijn.
  • Tot slot moeten we als raad ook kritisch zijn op ons eigen functioneren en ons afvragen of we niet te veel van onze organisatie vragen.

De VVD ziet het nu ingeslagen pad als een enorme uitdaging voor de gemeenteraad en hoopt dat er onder het mom van “Samen doordacht doen” bereidheid en politieke moed wordt getoond om tot een gezond toekomstperspectief te komen.

Al jaren pleit VVD Hoeksche Waard binnen de eigen gemeenteraad en bij de Provincie Zuid-Holland voor het aanpakken van de …

Op woensdag 24 mei vond de tweede editie van het Lagerhuisdebat, op initiatief van de VVD Hoeksche Waard, plaats in …

Meest recent.Activiteiten.

Waar? Het Dorpshart van Mijnsheerenland Adres? Van der Straatenplein 2, 3271 SH Mijnsheerenland Inloop? 19:30 uur

Op 8 maart 2023 vindt de eerste Algemene Ledenvergadering van de VVD Hoeksche Waard plaats. Dit keer op een bijzondere locatie. De …

Vrijdag 27 Januari 2023: 17:00-19:00 uur in De Platte Reedijk. Adres: Reedijk 21, 3274 KE Heinenoord

24 oktober 2022 - De ALV is helaas alleen toegankelijk voor leden. Nog geen lid? Meld u aan als lid.

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.