Nieuwsbrief VVD Hoeksche Waard Februari 2023

Meedoen met de VVD?

Nieuwsbrief
Februari 2023

Beste liberalen,

2023 is al weer even van start, en er komen al al weer verkiezingen aan voor de waterschappen en de provinciale staten.

Voor beide verkiezingen is de VVD ook vanuit onze eigen Hoeksche Waard vertegenwoordigd. Iets waar wij als bestuur best trots op zijn.

Verder is de fractie ook lekker bezig waarbij we als VVD Hoeksche Waard toch goed onze politieke stempel kunnen drukken.

Wij blijven er met z’n alle aan werken om het belang van een evenwichtige en Liberale Hoeksche Waard te versterken.

Namens het bestuur
Ivo van Boven
VVD Hoeksche Waard


 
Nieuws uit de fractie                                 
 Op het moment dat u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt zijn we in het 2e coalitiejaar al weer zo’n 2 maanden onderweg. De jaren 2023 en 2024 staan voor onze fractie, naast de vele lopende zaken, in het teken van zoveel mogelijk realiseren van onze verkiezingsdoelstellingen. 
 
Graag informeer ik u over wat in de raad van januari en februari allemaal aan de orde is geweest, maar eigenlijk is dit te veel om op te noemen. Op zichzelf is dit een goed teken; de agenda bruist als vanouds! Voor de geïnteresseerden verwijs ik naar de livestreams welke via de gemeentelijke website beschikbaar zijn (ook terug te kijken/lezen). Enkele highlights wil ik toch aanstippen.
 
Wongingbouw Stougjesdijk-Oost
De ontwikkeling van de woningbouw is permanent aan de orde. De voorbereiding voor het grote bouwproject Stougjesdijk-Oost vordert gestaag. In de lopende cyclus werken we aan een richtinggevend besluit over subsidieaanvragen en inzet van gemeentelijke financiering voor dit project. Onze fractie heeft daarbij nadrukkelijk aandacht voor de bereikbaarheid en ontsluiting van dit gebied. Naast de optimistische (nog te onderbouwen) verwachting t.a.v. beter openbaar vervoer (R-net) dient ook de verkeersafwikkeling via de N217 opgepakt te worden. De verkeersafwikkeling vanuit de gehele westhoek van de Hoeksche Waard dreigt anders nog verder verstoord te worden.
 
Ontwikkelvisie Numansdorp
Mobiliteit speelt ook bij de ontwikkelvisie van Numansdorp een prominente rol. Als VVD hebben wij in navolging van eerdere acties met succes een motie aangenomen waarin de overlast en voorgenomen aanpak beter en sneller wordt uitgewerkt. Het toenemend verkeersaanbod vanwege verschillende belangrijke en grote plannen moet met een goede visie op ontsluiting e.d. te worden aangepakt. Daarbij past ook een visie en intentie tot de aanleg van een extra ontsluiting aan de westkant van Numansdorp. In overleg met bewoners en belanghebbenden wordt in de tussentijd gewerkt aan no-regretmaatregelen om de overlast snel en zoveel mogelijk te beperken. 
 
Financiële steunmaatregelen hoge energiekosten. 
De energieproblematiek baart ons allen zorgen. Wij beschouwen dit als een landelijk probleem en gemeentelijke maatregelen zijn lastig uit te voeren. Op 6 februari is in de gemeenteraad echter een besluit genomen over noodsteun aan verenigingen en stichtingen vanwege de energiecrisis. Onze fractie heeft dit voorstel niet gesteund en tegengestemd. De regeling is voor ons onvoldoende uitgewerkt en gebaseerd op toevallig overgebleven geld uit het Coronasteunpakket. Het ontbreekt aan concrete richtlijnen waaraan de steun kan worden getoetst en kan mogelijk tot oneerlijke effecten leiden bij toewijzing. Niet belangrijk om te vermelden: ook kerken kunnen gebruik maken van de regeling. Wij vragen ons af of financiële steun aan deze instituten gewenst is; er bestaat nog altijd iets als een onderscheid tussen kerk en staat.
 
Mobiliteit en infrastructuur.
Andere zaken welke we ons de komende maanden bezig (blijven) houden zijn o.a. de verkeers overlast als gevolg van de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Wij zullen deze ontwikkeling blijven volgen en waar nodig onze invloed aanwenden om de ellende zoveel mogelijk te beperken. De VVD zoekt het echter niet in oplossingen uitsluitend via Openbaar Vervoer; de auto is voor Hoeksche Waarders een belangrijk en vaak de enige oplossing om van A naar B te reizen.
Inmiddels duikt vanuit Nissewaard weer steun op voor de aanleg van de A-zuid. Dit punt is ook in ons coalitieakkoord “Samen doordacht doen” opgenomen en lijkt actueel genoeg om daaraan mee te werken.
 
Huisvestingsproblematiek.
De huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders vraagt om aandacht en oplossingen. VVD is van mening dat de noodopvang van vluchtelingen in de Oud-Beijerlandse Lindenhoeve per 1 juli (zoals afgesproken) moet worden gesloten. Bij een eventuele verlenging van de opvang dient daarvoor een andere beter geschikte locatie te worden gevonden. Met betrekking tot de uitbreiding van het AZC in ’s-Gravendeel hopen wij op een ruimhartige medewerking van andere gemeenten bij huisvesting van statushouders. De eerste signalen (Dordrecht) zijn echter niet positief. De kansen voor onze eigen inwoners (jong en oud) op een geschikte woning komen door de toenemende stroom van woningzoekenden van buiten in het gedrang. 
 
Financiële positie.
Ook verwachten we binnenkort een begin mee te maken van de uitwerking van onze aangenomen motie over de heroverweging van bestaand beleid. Nederland zit net niet in een recessie maar na alle steunmaatregelen en tegenvallers zal het kabinet de duimschroeven (verlaging gemeentefondsuitkeringen) aandraaien waardoor ons financieel toekomstperspectief zal verslechteren en mogen we niet gek opkijken dat er nog meer tegenvallers op ons afkomen. Deze reële ontwikkeling vraagt om een tijdige en adequate reactie. VVD is geen voorstander van automatische belastingverhogingen zonder kritisch naar de eigen uitgaven gekeken te hebben. De kadernota in juni aanstaande zal hier richting aan moeten geven zodat er heldere keuzes kunnen worden gemaakt.
 
Nieuwe burgemeester.
Ook meld ik u dat de zoektocht naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester is begonnen. Eind maart verschijnt de “advertentie” in de Staatscourant nadat eerst de raad de profielschets heeft vastgesteld. In het najaar verwachten we de opvolger van waarnemer Charlie Aptroot te verwelkomen.
 
Meepraten?
Er komen tal van belangrijke agendapunten op ons af. Mobiliteit, duurzaamheid, woningbouw welke achter de schermen worden voorbereid en te zijner tijd in de raad behandeld. Als u hier meer over wilt weten is onze fractie altijd bereid te informeren. Ook als u bepaalde suggesties of ideeën heeft staan we daar vanzelf voor open. U bent van harte welkom bij de openbare vergaderingen en in ons fractieoverleg. Maak daarvoor dan wel een afspraak met een van de fractieleden.
 
Arnold de Man/fractievoorzitter

                                    


Maak kennis met het Bestuur:Eldert de Jager
Bestuur van VVD Hoeksche Waard 
Voormalig president van de Verenigde Staten John F. Kennedy zei ooit tijdens zijn inauguratietoespraak “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”. Deze tekst heeft mij altijd geïnspireerd bij het actief zijn binnen verenigingen. Je kunt wel ergens op mopperen en klagen aan de zijlijn, maar je kunt ook zelf actief meedoen en je steentje bijdragen. Ik heb er altijd voor gekozen om mee te doen. Daarom ben ik ook destijds actief geworden van de lokale VVD. Ik woonde tot 2002 in Rotterdam en verhuisde in het voorjaar naar Oud-Beijerland. Daar hadden we een heerlijk stekje vlakbij het centrum gevonden. Wel was de vraag ‘Hoe maak je lokaal weer nieuwe vrienden? Wordt ergens lid van’. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Via school en sport van de kinderen leer je snel mensen kennen, maar ik wilde zelf ook actief in een club zijn.
 
In 2004 had ik me dus aangemeld voor een zomerbarbecue en ontmoette daar Conny Verbaas en Addie Streefkerk. Het was gezellig en sindsdien ben ik blijven hangen. Destijds hadden we nog vijf lokale verenigingen; de herindeling was nog ver weg, In no time zat ik in het bestuur van VVD Oud-Beijerland. Gezien mijn achtergrond als bedrijfseconoom was penningmeester de positie om in te vullen. Na jaren actief te zijn voor de VVD in Oud-Beijerland volgde in 2016 de samenvoeging van de netwerken tot een netwerk VVD Hoeksche Waard. Dat was voor velen toch wat treurig en vol sentiment, maar gezien de ontwikkeling van de herindeling in de Hoeksche Waard onvermijdelijk. Ik verhuisde mee naar het bestuur van VVD Hoeksche Waard als penningmeester. De oprichtingsvergadering was toen een groots gebeuren. Vanaf 2017 mocht ik de hamer van de voorzitter overnemen. Dat doe ik tot op de dag van vandaag met veel plezier. Inmiddels kijk ik terug op een geslaagd 2022. De VVD heeft het goed gedaan in de verkiezingen, we hebben een wethouder geleverd aan de coalitie en er zijn een nieuwe fractie en bestuur aan de slag gegaan. Het organiseren van verkiezingen is toch wel het vierjaarlijks hoogtepunt.
 
Lid zijn van een politieke partij betekent voor mij de mogelijkheid om mee te doen met het maatschappelijk speelveld. Iets te betekenen voor mijn omgeving en de gemeente waar ik woon. En als lid van het bestuur kan ik iets betekenen voor de leden van de VVD in de Hoeksche Waard. Oftewel, vrij in de woorden van John F. Kennedy “Ask not what the Hoeksche Waard can do for you, ask what you can do for the Hoeksche Waard”
Terugblik 75 jaar VVD (landelijk)
24 januari hebben wij het 75-jarig bestaan gevierd van de VVD in het DeLaMar Theater. Met een zaal vol leden, jong en oud, keken we terug op de geschiedenis van de VVD. Kijk hieronder naar een korte documentaire over de VVD, vanaf het oprichtingsjaar tot nu.
 
Het was een vol programma, met speeches en muzikale optredens, onder leiding van Jan Anthonie Bruijn. Bekenden als Mark RutteEdith SchippersSophie Hermans en Annemarie Jorritsma spraken over het verleden en de toekomst van de VVD. Daarnaast werden ook twee nieuwe ereleden voorgedragen, Henk Kamp en Johan Remkes. Een avond om niet te missen!
Heb je het gemist? Kijk dan hier de livestream terug.
https://vimeo.com/792627919?embedded=true&source=video_title&owner=193214305What’s in it for me:

Opleiding en training 
door HARMEN HOOGWERF – In de vorige nieuwsbrief hebben we kort de eerste pijler van het beleidsplan aangehaald. Een van de concepten in deze pijler is aandacht voor talent en het aanbieden van opleidingen en trainingen voor leden van de VVD Hoeksche Waard. Inmiddels is het bestuur bezig met het ontwikkelen van een visie met betrekking tot deze onderwerpen. Gelukkig hoeven we dit niet alleen te bedenken maar worden hiervoor vanuit het Regiobestuur van de VVD Zuid-Holland verschillende bijeenkomsten voor georganiseerd. 
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de lokale netwerken met elkaar hun ervaringen en ideeën delen. Een andere mooie bijkomstigheid is dat lokale netwerken met elkaar in verbinding komen en hun programma van opleiden en trainen kunnen delen om het aanbod in tijd en plaats op elkaar af te stemmen. Dinsdagavond 1 februari jl. heeft er opnieuw een bijeenkomst plaatsgevonden waarin de opleidingsplannen van de verschillende omliggende netwerken met elkaar gedeeld zijn. De contacten zijn gelegd en zodra de ‘algemene jaarplanning’ bekend is zullen we deze delen met onze leden. De opleidingen en trainingen zijn voor alle leden, jong en oud. Twijfel je na de ontvangst van de jaarplanning of een opleiding of training iets voor jou is neem dan vooral contact op zodat we dit samen kunnen bespreken. Ook bestaat de mogelijkheid om met een lid te spreken die een dergelijk opleiding en training volgt of heeft gevolgd om te kijken of je verwachtingen bij de praktijk aansluiten. 
Kortom, kom in actie en doe mee! 

Provinciale staten verkiezingen 2023
Zuid-Holland is de grootste, sterkste en meest diverse provincie van het land en daar zijn we trots op. We hebben grote steden, kleinere kernen en historische dorpen. Uitgestrekte weilanden, een energieke industrie, stranden, eilanden en steden. In Zuid-Holland kun je alle variatie vinden van wonen, werken en leven. Van appartementen hoog boven de stad, wonen in een kinderrijke wijk of op het platteland. Waar je cultuur naast je deur vindt, zelf kan meedoen of naar topoptredens gaat. Waar je heerlijk buiten kan wandelen, varen of fietsen. Ons Zuid-Holland waar je kan genieten van verse producten die door onze eigen boeren worden gemaakt of lekkere vruchten of groente uit de tuinbouw. Onze economie heeft vele kanten. Vele technische hoogstandjes werden bedacht in Delft en vervolgens door onze Mkb’ers in de markt gezet. Van drone startups in Katwijk tot innovatieve landbouwproducten van Lely in Maassluis. De maritieme sector in de Drechtsteden en natuurlijk de vele banen in de grootste haven van Europa. Kortom, je kan hier alles vinden. Dat maakt Zuid-Holland gewoon zo bijzonder.

Namens de Hoekschewaard vinden we op plaats 25 Maurice Roubos en op plaats 27 Micheal Teyhoff.

Laten we hopen dat Maurice zijn masterclass waarover jullie in de eerste nieuwsbrief van dit jaar hebben kunnen lezen dadelijk in het provinciehuis kan worden ingezet.

We wensen beide heren heel veel succes in de komende verkiezingen 

Waterschapsverkiezingen 2023                                                                
De waterschapsverkiezingen 2023 zijn reguliere Nederlandse verkiezingen die zullen worden gehouden op 15 maart 2023. Bij de waterschapsverkiezingen worden de leden van het algemeen bestuur gekozen, in de categorie van ingezetenen, voor de waterschappen voor de periode 2023-2027.Per waterschap kunnen alle stemgerechtigde ingezetenen, te weten de bewoners van het beheersgebied, hun stem uitbrengen. Naast de zetels voor de categorie ingezetenen, de meerderheid, zijn er in de algemene besturen ook zogenaamde “geborgde” zetels voor groepen met specifieke belangen zoals de grondbezitters oftewel ingelanden.Op dezelfde datum worden ook eilandsraadsverkiezingenkiescollegeverkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen gehouden.

Vanuit de Hoekschewaard vinden wij op de kieslijst op plaats 5 Hein Noortman.

Wij wensen Hein succes op 15 Maart.

Maak kennis met het fractie:Richard Croonenberg
Fractie van VVD Hoeksche WaardMijn naam is Richard Croonenberg en ik ben 19 jaar. Ik studeer Technische Natuurkunde aan de TU Delft en woon in Oud-Beijerland. Twee en een half jaar geleden werd ik voor het eerst actief bij de VVD. Als in de politiek geïnteresseerde scholier kwam ik in contact met de VVD-fractie en mocht ik op bezoek komen bij een fractievergadering. Ik was gelijk verkocht en werd steunfractielid. Later werd ik burgerraadslid en nu ben ik raadslid. Mijn belangrijkste portefeuille is mobiliteit. Als eiland hebben we met veel verkeersproblemen te maken, zowel groot als klein. We hebben te maken met de te drukke N217, de centrale-as van Numansdorp, zwaar verkeer op dijkwegen die daar niet geschikt voor zijn, enzovoorts. De gevolgen van het onderhoud van de Heinenoord tunnel en de Haringvlietbrug komen daar nu ook bij. Mijn taak is het om te zorgen dat deze problemen worden opgelost en dat we vooruit kijken om te zorgen dat de Hoeksche Waard altijd goed bereikbaar zal zijn. Het oplossen van problemen en het verbeteren van ons eiland is immers de reden waarom ik de politiek in ben gegaan en mijn politieke drijfveer. Om als raadslid dat nu te doen is een geweldige uitdaging en een grote eer.

 

Evenementenkalender
Op ons eigen eiland
VVD hoekse waard

# 8 Maart ALV
We werken hard aan weer een mooie locatie Deze volgt snel

# 15 of 29 Canvassen
We horen graag weer van onze inwoners hoe de Hoeksche Waard er voor staat

# 4 Mei
Lagerhuis debat

Landelijk en bij de buren
VVD ROTTERDAM:
Sorry er zijn geen activiteiten bij ons bekend

VVD DORDRECHT:
Sorry er zijn geen activiteiten bij ons bekend

VVD GOEREE-OVERFLAKKEE
Sorry er zijn geen activiteiten bij ons bekend
 

-VVD Blij met openstelling op zondag, teleurgesteld over breuk coalitie Hoeksche Waard, 18 juni 2024 – VVD Hoeksche Waard is …

Goed nieuws voor de Hoeksche Waard! In de raadsvergadering van 18 juni jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het geamendeerde …

Meest recent.Activiteiten.

Oud-Beijerland, 10 juni 2024, Beste liberalen, Vandaag heeft onze wethouder Robin Heij zijn ontslag aangeboden bij de gemeenteraad. Dat Robin zijn ontslag heeft …

Afgelopen vrijdag 10 november hebben drie kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen zich gepresenteerd aan de bezoekers van de Verkiezingsborrel van de VVD …

Borrels en boeiende discussies over de lokale en nationale politiek zijn voor de VVD Hoeksche Waard zeker geen onbekend terrein. Maar in …

Beste Liberaal, Graag nodigen wij u hierbij uit voor de Algemene ledenvergadering van de VVD Hoeksche Waard op:               Maandag 27 november 2023. …

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.